OCCULTISME   met
Gerard Lenting

Les 1. De occulte Explosie
Les 2. Zien zonder ogen Paragnosie en mantiek
Les 3. Spreken de doden het Spiritisme
Les 4. Beïnvloeding op afstand, de magie
Les 5. Genezende handen het magnetisme
Les 6. Zijlijnen
Les 7. Het Bijbelse standpunt
Les 8. Gevolgen van het occultisme
Les 9. Hulp aan occult belasten
Les 10. Hoe kan ik vrij zijn van boze geesten


LES 6. ZIJLIJNEN


Drugs

Het gaat er nu niet om een uiteenzetting te geven wat drugs zijn en doen.
Wat wel interessant is wat het verband tussen het gebruik van drugs en het functioneren van occulte vermogens is.

Het blijkt dat vanouds tovenaars, medicijnmannen, heksen, etc. planten hebben gebruikt die hen high maakten.
De roes moest hen in contact brengen met goden of geesten.
De Indiase priesters gebruikten soma.
Indianen uit Zuid-Amerika wisten dat ze in een roesttoestand ziekten konden diagnoseren, telepathische vermogens ontwikkelden en aanwijzingen ontvingen voor een succesvolle jacht.
De Germanen kenden de alruinwortel als middel dat waarzegkunst opwekte.
Door het eten van vliegezwam kreeg men het vermogen geesten waar te nemen.
De Indianen hadden een middel dat zij bij zwarte magie gebruikten.
Ze gaven aan mensen die zij schade wilden toebrengen ololiuqiu, een stof die verwant is met ‘morning glory’, familie van L.S.D. Teonanacatl en peyote hielpen om kleuren te horen, ze leidden ook tot persoonverdubbeling, dematerialisatie-ervaringen (les 3 bladzijde 10) en angstdromen.
Hash was al 2500 jaar geleden bij de Grieken bekend.
In de 15e eeuw noemden men het in het oosten: ‘het gras van de fakirs’.
Negers ging na gebruik van hash de toekomst voorspellen.
Het gebruik van harde of zachte drugs brengt wijzigingen aan in de persoonlijkheid van de druggebruiker.
Deze streeft naar bewustzijnverruiming.
Deze verruiming lijkt hem in aanraking te brengen met bovenzintuiglijke werkelijkheid.
Telkens weer blijkt het, dat de moderne druggebruiker belangstelling krijgt voor het occultisme.
Drugs bewerken meer dan alleen belangstelling voor occultisme en satanisme, wekt ook paranormale vermogens op.
Waar ligt precies de verbinding tussen drugs en occulte vermogens?
De eenvoudigste voorstelling is dat bewustzijnsverruiming bijzondere krachten losmaakt in de mens.
Of moeten we stellen dat als er aan de grenzen van ons bewustzijn gemorreld en geschoven, het makkelijker kan worden geïnfiltreerd en geïnfecteerd door machten van buiten de mens?

 

Yoga en Transcendente Meditatie

Hathayoga is in Europa de grootste yogatak.
Het is een vorm van conditietraining, die meditatie en contemplatie vergemakkelijkt.
De hathayoga komt oorspronkelijk uit het tantrisme, een religieuze stroming met veel magische prakrijken.
De ademhalingsoefeningen in de hathayoga hebben tot doel kosmische levensenergie op te doen.
In de oude Rigveda (een van de heilige boeken van de Indiërs) speelt het begrip tapas een rol.
Het kan zowel met hitte als met bovennatuurlijke kracht, magisch vermogen, worden vertaald.
De gedachte is nu dat de yogi (persoon die yoga beoefent) zich deze tapas (dit magisch vermogen) verschaft.
Het wordt dus duidelijk dat er een verband staat tussen yoga en occultisme.

Wie aan astraalmagie (les 4 bladzijde 13) doen wilt, moet eerst yoga beheersen.
Hoe dan ook, tot nu toe worden yogi in India beschouwd als bezitters van occulte vermogens en magische krachten.
Ook al is het bezit niet het doel van de yogabeoefening, het is wel een bijproduct van het occultisme.
Dat geldt ook voor yoga die in Europa, en in ons land, gepropagandeerd wordt.
Weliswaar blijft de meeste beoefenaars zich beperken tot de eerste fasen van de hathayoga, maar het overkwam twee gemeenteleden van Dr. Van Dam waarvan hun yogaleraar hun groep het volgende voorhield:

"Als jullie nu verder gaan, kunnen jullie leren hoe door het stopzetten van adem of bloedsomloop een einde aan jullie leven te maken en hoe je naar believen uit je lichaam kunt treden."

Verder werd er verteld dat je als beginner weliswaar geen occulte vermogens kon opdoen, maar dat wel vergevorderde ermee in aanraking konden komen.

Openhartige is de Duitse yogaleraar Boris Sacharow.
Bij de allerdiepste yogaoefeningen, zegt hij in zijn boekje Was ist Yoga?
Wordt men helderziende, omdat de grenzen van ruimte en tijd zijn weggevallen.
Men ontvangt een ‘derde oog’.

We moeten ook een blik werpen op de Transcendente Meditatie oftewel T.M.

 

17.

Het is aan het westen aangepaste vorm van yoga.
Hier gaat het wederom over de relatie van T.M. met het occultisme.
Iedereen die T.M. wil gaan beoefenen moet een inwijdingceremonie meemaken, waarbij de geest van de overleden guru Dev om bijstand aanroept.
Hier ligt duidelijk een aanrakingspunt met het spiritisme.
Bij de inwijdingsceremonie ontvangt men van de leraar een zogenaamde mantra.
Wat is de betekenis van deze mantra?
Een mantra is een magische spreuk of toverformule, zoals die ook in de zesde en zevende boek van Mozes voorkomen (les 4 bladzijde 14).
De mantra is vaak een aan de mediterende onbekende naam van een god of een geest.
Een mantra wordt na twee jaar door een volledige zin vervangen.
Men moet deze spreuk in zijn meditatie centraal stellen.
Bovendien mag men zijn mantra aan niemand verklappen, ze moet geheim (letterlijk occult) blijven.

De T.M. streeft met eigen methoden naar bewustzijnsverruiming, naar het verkrijgen van een kosmische, goddelijk bewustzijn.
Als bij andere vormen van Yoga leidt dit ook in de T.M. tot het verkrijgen van paranormale vermogens. Maar daarover hoort de T.M.-beoefenaar pas lang na zijn inwijding.

 

Hypnose

Misschien vreemd, maar bij hypnose moet er ook iets gezegd worden.

Een hypnotiseur werkt met suggestie op een gehypnotiseerde, die in een soort trance verkeert.
Daarom kunnen wij bij bespreken van de zijlijnen van het occultisme het hypnotisme niet overslaan.
Op grond van het feit dat niet ieder over hypnotische gaven beschikt, acht Van Praag de gewettigd hypnose als paranormaal verschijnsel te beschouwen.
Daarnaast kan men vaststellen dat het vermogen, mensen te hypnotiseren vaak voorkomt in combinatie met andere occulte vermogens.
Faust wordt beschreven als magiër, waarzegger en hypnotiseur.

Bijna niemand kan tegen zijn wil in gehypnotiseerd worden.
Men moet dus als ware eerst zijn wil aan de hypnotiseur uitleveren.
Deze zal proberen de bewustzijnsdrempel uit te schakelen door in te werken via oog en oor.
Hij zal de ander laten staren naar een meestal bewegend voorwerp of hem laten luisteren naar suggestieve zinnetjes.
Zo wordt in de gehypnotiseerde een vacuüm geschapen dat de hypnotiseur vullen kan.
Het lijkt dat de hypnotiseerde ontvankelijk is voor de stimulansen van de hypnotiseur en daarna ernaar handelen zal.
De hypnotiseur krijgt dus macht over de gehypnotiseerde.
Hij fungeert als zender, de ander als ontvanger.

Evenals bij magie zou men kunnen spreken over een witte en zwarte hypnose:

 • Witte hypnose heeft als doel om te genezen, om pijn te verlichten, om bevallingen te vergemakkelijken, om psychische remmingen losser te maken, om fobieën te bestrijden, om operaties mogelijk te maken waar narcose niet gebruikt worden.
 • Zwarte hypnose heeft tot doel te schaden.
  Men kan bijvoorbeeld de gehypnotiseerde als zogenaamde posthypnotische suggestie meegeven dat hij een ander mens vermoorden moet.
  Wel stellen sommigen dat een mens zo’n suggestie niet gehoorzamen zal als deze tegen eigen principes ingaat.
  Maar een hypnotiseur kan dit ondervangen door tegelijkertijd te suggereren dat het slachtoffer een soort Hitler is, dat het moordwapen slechts een stuk onschuldig speelgoed is of dat er een oorlog uitgebroken is.

De vraag is of verwijdering van de bewustzijnsdrempel d.m.v. witte of zwarte hypnose niet gevaarlijk is.
Bovendien is het voorgekomen dat hypnose leidt tot het verkrijgen van occulte vermogens.
Helderziendheid bijvoorbeeld, is iets wat erg vaak voorkomt.
Het is daardoor te verklaren waarom mensen over bepaalde plaatsen af weten zonder daar geweest te zijn.
Vaak wordt dat verklaard door reïncarnatie, een geloof dat je in een ander leven iemand anders geweest bent en na dit leven weer een ander wordt.
Sommigen blijven helderziend na de hypnose.

In elk geval stellen we vast, dat evenals drugs en yoga, ook hypnose leidt tot bewustzijnsveranderingen.
Evenals de aan drugs verslaafde krijgt ook de gehypnotiseerde een vernauwing van de pupillen.
De vraag is of deze bewustzijnsveranderingen gunstig kunnen zijn.

Van verschillende kanten wordt ook auto- of zelfhypnose bepleit als een weg tot betere gezondheid.
De gedachte is dat men dan toegang krijgt tot eigen onderbewustzijn, zichzelf ondervragen kan via het pendelen ook antwoorden krijgt

 

 

18.

Acupunctuur

Paranormale genezingen kwamen we tegen bij alle vier besproken hoofdvormen van occultisme (les 1):

 1. De mantiek (les 2)
 2. Het spiritisme (les 3)
 3. De magie (les 4)
 4. Het magnetisme (les 5)

Nu in deze jaren de acupunctuur sterk in de belangstelling staat, moet de vraag gesteld worden of deze oude Chinese geneeswijze ook onder de paranormale genezing moet worden gerangschikt.

Op het eerste gezicht lijkt het niet het geval.
Wat is acupunctuur?
Op een 800 plaatsen in het lichaam kunnen naalden geprikt worden.
De behandeling heeft ook uitwerking op dieren en baby’s.
De Chinese medici van deze tijd weten nog niet, hoe de acupunctuur precies werkt.
Zij vragen zich af of misschien een overdrachtstoffen in het lichaam worden geactiveerd.
Ze constateerden veranderingen in de cellen waar adrenaline wordt gefabriceerd, ze vinden dat pijnstillende catecholamides vrijkomen en dat cellen die bacteriën bestrijden worden gestimuleerd.
Zo proberen de Chinezen de acupunctuur als een normale ook voor de westerling acceptabele therapie voor te stellen.

Als er niet meer dan hierboven beschreven staat, aan de hand is, zou er geen reden zijn om dit onderwerp in dit hoofdstuk te behandelen.
Maar er is wel meer aan de hand.
Sommigen achten acupunctuur een occulte zaak.
Van Praag acht haar voor de parapsychologie van grote betekenis.
In elk geval staat vast dat de acupunctuur een religieuze achtergrond heeft.
Het Taoïsme ken t de volgende begrippen:

 1. Yin – aards, dienend, zwak, vrouwelijk, donker, negatief.
 2. Yang – hemels, heersend, sterk, mannelijk, licht, positief.

De kosmos en het menselijk lichaam worden door deze elkaar tegengestelde en elkaar aanvullende energieën beheerst.
Heeft het lichaam te veel, dan is er teveel aan Yang, heeft het een tekort, dan is er te weinig aan Yin.
De naaldentherapie moet het evenwicht tussen de beide bovengenoemde kosmische krachten herstellen.
Zo kan de levensadem, de Tji, weer ongehinderd doorstromen en wordt de harmonie met de kosmos, het Tao, hersteld.

In deze gedachtegang liggen paralellen met de iriscopie (les 2 bladzijde 7) en het magnetisme (les 5 bladzijde 16).
De begrippen Yin en Yang spelen ook een rol in het oude Chinese orakelboek, de I Tjing.

Het is nu de vraag of het mogelijk is, om de acupunctuur los te zien van zijn religieuze niet-christelijke achtergrond.
We zagen dat de huidige Chinezen proberen de acupunctuur te ontmythologiseren.

Maar dan nog is het de vraag of niet de mystieke meditatie over het Tao, waarmee de oude Chinezen hun behandelingen begonnen, is vervangen door een intuïtieve, paranormale gevoeligheid, waar hij de naalden zal aanbrengen.
De lijnen naar de mystieke achtergrond en naar de I Tjing verklaren, waarom we dit onderwerp niet onbesproken konden laten.

Terug naar begin