OCCULTISME   met
Gerard Lenting

Les 1. De occulte Explosie
Les 2. Zien zonder ogen Paragnosie en mantiek
Les 3. Spreken de doden het Spiritisme
Les 4. Beïnvloeding op afstand, de magie
Les 5. Genezende handen het magnetisme
Les 6. Zijlijnen
Les 7. Het Bijbelse standpunt
Les 8. Gevolgen van het occultisme
Les 9. Hulp aan occult belasten
Les 10. Hoe kan ik vrij zijn van boze geesten


LES 2. ZIEN ZONDER OGEN? PARAGNOSIE EN MANTIEK


Spontane gevallen

Waar het toekomstige dingen betreft, gebruikt men wel de term voorschouw.
Als verzamelbegrip spreekt men vooral over paragnosie, paranormale kennis.
Maar uit andere termen blijkt dat het bij deze kennis gaat om een bijzonder zien: een zien zonder ogen.

De parapsychologie onderscheidt helderziendheid in:

 • In ruimte, heeft betrekking op gebeurtenissen die gelijktijdig elders afspelen,
 • In tijd heeft betrekking op voorvallen die zich in het verleden hebben afgespeeld of zich in de toekomst afspelen.

Ligt de toekomst vast of hebben paranormalen waarnemingen een waarschuwend karakter zodat mensen tegenmaatregelen kunnen treffen?
Onder paragnosten en parapsychologen lopen de meningen uiteen.
Soms zette iets dat voorzien was, bijvoorbeeld een overstroming, wel degelijk door, maar kon de waarschuwende bevolking zich in veiligheid brengen.
Van Praag is daarom van mening dat de toekomst een open gebied is, waarin de feiten voorwaarlijk vastliggen.
Als een paragnost de toekomst ziet, ervaart hij wel de potenties, maar niet de actualiteit ervan.
Hij wijst een weg toto zinvol handelen.
Dezelfde Van Praag somt de meest gangbare verklaringen voor het verschijnsel paragnosie in vier hypothesen op:

Naast mensen met een enkele spontane helderziende warneming bestaat er een veel kleinere groep, bij wie het paranormale vermogen van paragnosie zo sterk is ontwikkeld, dat zij met grote regelmaat beelden uit ruimte en tijd opvangen.
Zij zullen daar vaak hun broodwinning van maken en zich vestigen als helderziende, paragnost of hoe ze zich ook betitelen in de advertenties en dag- en weekbladen.

Natuurlijk is er op dit terrein ook een hoeveelheid bedrog.
Volgens de Duitse theoloog Kurt Koch betreft dat 95%.
Mensen zonder echte paragnostische vermogens maar een sterke intuïtie en handigheid, ontfutselen gegevens van de klant zonder dat deze zelf beseft.
Daardoor kunnen zij verbluffende staaltjes weggeven.

Wel kunnen goede paragnosten elkaar tegenspreken en komen ook bij echte paragnosten soms voorzeggingen niet uit.
Eigen denken, fantasie, wensen en gedachtenassociaties kunnen een verwarrende rol spelen.
Maar te vaak is de frappante juistheid van paragnostische uitspraken vastgesteld, dat alleen al daarom de zaak serieus moet worden genomen.

Telepathie

Telepathie betekent letterlijk voelen op afstand.
Er wordt onder verstaan een buitenzintuigelijke gedachtenoverdracht.
Daarbij is de aanwezigheid van een menselijke zender en een menselijke ontvanger van gedachten of beelden een vereiste.

We kennen ook spontane telepathie.
Een Duitse predikant zag tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn zoon, die in Rusland soldaat was, bloedend op de grond liggen.
Na drie weken kwam er inderdaad het overlijdensbericht.
We kunnen denken aan helderziendheid in de ruimte.
Maar als de laatste gedachte van de soldaat op zijn vader was gericht, hebben we een van de vele gevallen van spontane telepathie voor ons.
Vaak speelt er een emotionele factor mee.
Sympathie of een familieband tussen de zender en ontvanger levert vaak goede resultaten op.
Volgens Van Praag is telepathie het beste te verklaren uit de open toegang van twee of meer subjecten tot elkaars sensorische reservoirs.
Veel spiritisten zeggen dat het door het astrale lichaam, dat ieder mens bezit, de centrale rol speelt bij telepathie en helderziendheid.
Overigens bleek uit het parapsychologisch onderzoek, dat telepathie en helderziendheid nauw verwant zijn.

Mantiek

Mensen met een helderziend vermogen gaan de kunst van waarzeggen beoefenen.
Al of niet tegen betaling pogen zij het verborgene uit heden, verleden of toekomst te onthullen.
Te allen tijde zijn waarzeggers drukbezochte mensen geweest.
Ook in het rationalistische Europa handhaafde zich de mantiek.
In veel landen gaat het aantal waarzeggers het getal van predikanten en priesters te boven.
Een stad als Berlijn zou 1000 waarzeggers hebben, Parijs zelfs 50.000.

Uit de geschiedenis zijn zo’n 200 vormen van mantiek bekend.
Men probeerde de toekomst te voorspellen uit de vlucht van vogels, de ingewanden van dieren, de vorm van de wolken, de ligging van blindelings afgeschoten pijlen, uit figuren op het zand, de getallenwaarde van de naam, theeblaren of koffiedik.
Dat wil dus zeggen dat de waarzegger vaak bepaalde hulpmiddelen gebruikt als inductor (voorwerp voor het opwekken van sterke inductiestromen, een geleider).
Sommigen brengen zichzelf zonder deze hulpmiddelen in de geëigende conditie.
Een duidelijk voorbeeld is van de Amerikaanse helderziende Edgar Cayce.
Hij leefde van 1877 tot 1944.
Edgar’s grootvader was wichelroedeloper.
Edgar kon als kind al zijn eigen ziektes diagnoseren.
Later kon hij dat ook van andere mensen.
Hij deed dat d.m.v. zelfhypnose in trance.
In die toestand gaf een stem uit zijn mond, in de wij-vorm en soms ander talen sprekend, gegevens over de gezondheidtoestand en de beste medische behandelingen van zijn talloze cliënten.
Edgar kon in trance ook informaties geven over liggende kolen aders, de identiteit van een dief, de mogelijkheid van zakelijke voordelen, maar ook over ondergang en weer omhoogrijzen (in 1970!) van Atlantis.
Op het laatst waren zijn voorzeggingen bijna altijd correct.
Er zijn ook voorbeelden van paragnosten die in trance hun lichaam niet verlieten.
We komen bij behandeling van spiritisme en magie erop terug.

De zeven meest voorkomende soorten mantiek:

 1. Psychoscopie/psychometrie
 2. Met behulp van een voorwerp van een persoon kunnen zij over diens verleden, heden en toekomst gegevens verschaffen, ook wanneer het voorwerp ingepakt of verborgen is.
  Hier fungeert dus dit voorwerp als een geleider.

 3. Handlezen/chiromantiek
 4. Het lezen van de hand was al in het oude Rome al bekend.
  Chiromanten onderzoeken de loop van vier of meer handlijnen.
  Deze geven het hart, hoofd, leven en lot aan.
  Ook de zeven planeten Mercurius, Apollo, Saturnus, Jupiter, Venus, Mars en Maan worden in de handlijnen aangegeven.
  Tussen handlezen en astrologie blijkt er een relatie te bestaan.
  Tegenwoordig geven chiromanten ook een betekenis van de vingers.
  Meestal wordt de linkerhand gelezen.
  Ligt ons levenslot in de hand gegrift?
  Er moet een informatieproces plaatsvinden, maar waar is de informatiebron?

 5. Kaartleggen/cartomantiek
 6. Voor zijn bekering tot Jezus Christus legde de Amerikaan Wilburn de kaart om zijn eigen toekomst te voorspellen.
  De kaarten gaven correcte inlichtingen over zijn karakter en de voorspellingen bleken uit te komen.
  Toen Wilburn ook voor anderen kaarten ging leggen, kwamen de voorspellingen wederom uit.
  Later schreef Wilburn een boek om je voor alle occulte praktijken te waarschuwen!

  De oorsprong van cartomantiek is niet precies vast te stellen.
  Vele occultisten wijzen naar het oude Egypte, meestal worden er 32 kaarten van een normaal kaartspel gebruikt.
  Elk kaart heeft zijn betekenis: harten zeven is de liefdeskaart, harten tien betekent wensvervulling, schoppen tien betekent geluk.
  Met 32 kaarten zijn er duizenden variaties mogelijk.
  Naast de gewone kaartenspel is er het Tarotkaartspel, waarvan de herkomst eveneens onbekend is.
  Het omvat 56 gewone spelkaarten en 22 bijzondere.
  De laatste genoemde kaarten hebben andere afbeeldingen: de minnaar, de gek, de gehangene, de duivel.
  Alle 78 kaarten hebben een eigen betekenis.
  We komen weer op de vraag: waar komen de soms verrassende resultaten vandaan?

 7. De kristallen bol/spiegel/kristallomantiek
 8. Een spiegel, wateroppervlak, bergkristal en vooral kristallen bol zijn bekende hulpmiddelen in de mantiek.

  Al in de 12e eeuw vertelt Johannes ban Salisbury dat in zijn tijd de kristallomantiek algemeen werd toegepast, maar hij waarschuwt dat er bijna alle beoefenaars daarbij blind werden.
  Het schijnt dat er bij het staren in de bol zich eerst een nevel eromheen vormt.
  Daarna ziet de helderziende in de bol allerlei voorwerpen.
  Bol, glas of waterspiegel werden en worden gebruikt om gestolen of verborgen voorwerpen of weggelopen vee op te sporen, om misdaden op te helderen, moeilijke ziektes te diagnoseren, etc.

 9. Astromantiek
 10. Astromantiek betekent voorspellen aan de hand van de sterrenhemel.

  Van oudsher hebben staatshoofden beoefenaars van astrologie geraadpleegd.
  Deze vorm van mantiek is zeer oud, ze stamt uit het Babylonië van meer dan 4000 jaar geleden.
  De Bijbel spreekt over de torenbouw van Babel.
  Deze toren moest dienen tot verering van zeven als goden beschouwde hemellichamen.
  De zeven verdiepingen representeerden hen: zon, maan, Saturnus, Jupiter, Mars, Venus en Mercurius.
  Op het bovenste platform bevond zich de sterrenwacht.
  De oude voorstelling is, dat de zeven hemellichamen op hun banen lopen door de twaalf tekens van de dierenriem (de sterrenbeelden).
  Pausen en vorsten beoefenden astrologie ook al was deze door het Christendom verworpen.
  Omdat allerlei wetenschappen op ‘logie’ eindigen, is astrologie veranderd in astromantiek.
  Astrologie is namelijk geen wetenschap.
  Sterrenkunde wel.
  Volgens Time telt Amerika 10.000 beroeps- en nog eens 175.000 parttime astrologen en leven 5.000.000 Amerikanen volgens hun aanwijzingen.
  De astromantiek is weer modern geworden.
  Astromantiek berust van oudsher op geloof: het geloof dat er een conformiteit, een analogie tussen macro- en microkosmos, dat daarom wat boven is, ook beneden is en dat de hemel bij de geboorte van de mens zijn zegel drukt op diens karakter en diens toekomst.
  Daarom kan de astroloog aan de hand van dag, uur, en plaats van de geboorte van de cliënt uitspraak doen.
  Daarom zijn de horoscopen in kranten volslagen onzin.

  Wetenschappelijk staat vast dat de zon en maan invloed hebben op de aarde en mens.
  We kennen de uitwerking van zonnevlekken en het verband tussen de maan en eb en vloed.
  Professor Lieber van de universiteit van Miami onderzocht 1900 moorden en vond een piek rond volle en nieuwe maan.
  Bij volle maan blijken vele zenuwzieken onrustig te worden.
  Maar diepere invloed op karakter en levenslot zijn wetenschappelijk nooit vastgesteld.

  Tegenstanders van de astromantiek wijzen op de vele vergissingen van de astrologen.
  Ze voeren ook allerlei serieuze argumenten aan.
  Het oude wereldbeeld, waarbij de aarde als centrum van het heelal werd gezien, is weggevallen.
  Vergeleken met de tijd van de Babyloniërs zijn de dierenriemtekens verschoven.
  Wie volgens de astromantiek in het teken van de Boogschutter geboren is, is volgens de astronomie een Schorpioen.
  Later ontdekte planeten als Uranus, Neptunes en Pluto spelen in de astromantiek geen rol. Waarom hebben maar enkele hemellichamen invloed?
  Waarom niet Sirius of het sterrenbeeld de Grote Beer?
  Waarom kloppen horoscopen vaak frappant?
  En tenslotte: waarom is vaak geconstateerd dat een horoscoop klopt tot het moment dat degene op wie de horoscoop betrekking heeft christen wordt en nadat hij/zij christen wordt niet meer?

 11. Wichelroede en pendel/rhabdomantiek

Al 2200 voor Christus was de wichelroede bij de Chinezen bekend, maar ook de Grieken, Romeinen, Scythen en de Germanen hanteerden haar.
Vanouds werden ze gebruikt om ertsaders en vooral water op te sporen.
Bij pendelen hangt men bijvoorbeeld een sleutel, een ring of een ander voorwerp aan een draad of haar.
Men stelt vragen en krijgt daarop antwoord door pendelbewegingen die het voorwerp maakt ook via de pendel zou men stralingen kunnen opvangen.
Bij wetenschappelijke proeven waren resultaten soms bedroevend, maar toch blijkt in praktijk dat roedelopers vaak tot verbazingwekkende uitspraken komen.
Ons interesseert de vraag of er een occult vermogen in het spel is.
Er zijn sterke argumenten voor het laatste:

6.

Pendelaars stellen aan de hand van een foto vast aan welke ziekte de afgebeelde lijdt en welke medicijnen het geschiktst zijn.
Mogelijk zijn ook wichelroedes en pendels geleiders tussen waarzeggers en de cliënt.
Het blijft onverklaarbaar.

 1. Iriscopie

De gedachte dat iedere ziekte of psychische storing zich aftekent in de iris van het menselijk oog omdat elk gestoord orgaan een soort directe telexverbinding zou hebben met een bepaalde sector van het oog, is al oud.
Het schijnt dat Hippokrates dit 400 jaar voor Christus al onderwees.
Hongaar en arts Von Peczely herontdekte de iriscopie in de vorige eeuw.
Is er een reden om iriscopie als een vorm van mantiek te zien? Iriscopisten zullen dat verwerpen.
Voor hen is de iriscopie een langs empirische weg verkregen wetenschappelijke methode, ook al geven ze toe, dat oogartsen tot nu toe er weinig begrip voor tonen.
Maar waarom kunnen sommigen uit de iris karakter, verleden, en toekomst van de patiënt aflezen?
Het is waarschijnlijk helderziendheid en de iris functioneert in dit geval als een geleider.
Een aantal occultisten rekent dan ook zelf de ogendiagnose tot occulte vermogens.

Terug naar begin