OCCULTISME   met
Gerard Lenting

Les 1. De occulte Explosie
Les 2. Zien zonder ogen Paragnosie en mantiek
Les 3. Spreken de doden het Spiritisme
Les 4. Beïnvloeding op afstand, de magie
Les 5. Genezende handen het magnetisme
Les 6. Zijlijnen
Les 7. Het Bijbelse standpunt
Les 8. Gevolgen van het occultisme
Les 9. Hulp aan occult belasten
Les 10. Hoe kan ik vrij zijn van boze geesten


LES 10. HOE KAN IK VRIJ ZIN VAN BOZE GEESTEN?


De strijd in de hemelse gewesten

(Extra hoofdstuk dat bedoeld is als korte en praktische handleiding voor bevrijding van boze geesten.
Deze is geschreven voor hen die met deze strijd te kampen hebben, en daar vrij van willen zijn)

 

Allereerst: boze geesten zijn realiteit!

Er is een geestelijk wereld, die heel reëel is.
Deze wereld is niet direct zichtbaar voor het blote oog, maar wel degelijk merkbaar.
In de bijbel lezen we veel over de geestelijke wereld.
In het Bijbelboek Efeziërs lezen wij over ‘de hemelse gewesten’.
Deze term komen we verschillende malen tegen, en dat wijst in de juiste context op een ‘locatie in de hemelen’.

De Bijbel leert ons:

 • Dat wij gezegend zijn met allerlei zegeningen in de hemelse gewesten: ‘laten wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank brengen!
  Want Hij heeft ons, in verbondenheid met Christus, vanuit de hemel gezegend met elke geestelijke gave.’
  (Efeziërs 1: 3).
 • Dat Christus Jezus zit op de Troon in de hemelse gewesten: ‘Hem heeft Hij opgewekt uit de doden en Hem in de hemel een ereplaats gegeven aan Zijn rechterzijde, hoog boven alle geestelijke krachten die macht en gezag uitoefenen,…’ (Efeziërs 1: 20).
 • Dat wij met Hem een plaats ontvangen hebben in de hemelse gewesten: ‘door onze eenheid met Christus Jezus heeft Hij ons samen met Hem opgewekt en ons samen met Hem een plaatst gegeven in de hemel.’ (Efeziërs 2: 6).
 • Dat wij strijd voeren tegen boze geesten in de hemelse gewesten: ‘want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen geestelijke krachten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.’ (Efeziërs 6: 12).

Deze strijd strijden wij in de machtige Naam van Jezus Christus: ‘Jezus kwam dichterbij en zei: "God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en aarde".’ (Mattheüs 28: 18).
In zijn Naam mogen wij weerstand bieden aan de boze, satan: ‘onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal hij voor u vluchten.
Gaat dichter naar God toe, dan komt Hij dichter bij u.’
(Jacobus 4: 7)

 

Wat betekent dit in praktijk?

Eerst moeten wij begrijpen dat niet alle problemen voort komen door boze geesten.

De Bijbel leert ons:

 • Dat wij ons moeten bekeren van zonde: ‘laat u dopen in de Naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen.’ (Handelingen 2: 38).
 • Je moet de leugen afleggen: ‘doe de nieuwe mens aan die naar het model van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid.
  Ontdoet u daarom van de leugen en spreek de waarheid tegen elkaar…’
  (Efeziërs 4: 24 en 25).
 • Het vlees moet gekruisigd worden: ‘de zondige mens die wij vroeger geweest zijn, is met Christus aan het kruis geslagen om aan ons zondig bestaan een einde te maken, en zo staan wij niet langer in dienst van de zonde.’ (Romeinen 6: 6).
 • We moeten van de duivel af en moeten ons tegen hem weren: ‘eindigt de dag niet verbitterd, en geeft de duivel geen kans.’
  (Efeziërs 4: 27).

 

Het is goed dat we ons afvragen waar het probleem uit voorkomt:

 • Is het zonde?
 • Een oude gewoonte of traditie?
 • Een werk uit het vlees? ‘De zondige mens die wij vroeger geweest zijn, is met Christus aan het kruis geslagen om aan ons zondig bestaan een einde te maken, en zo staan wij niet langer in dienst van de zonde.’ (Romeinen 6: 6).
 • Of is daar aanwezigheid van boze geesten?

Bid om wijsheid.
Vergeet niet, Jezus is een machtige Bevrijder!
Hij wilt niet dat je op enig gebied gebonden met door boze geesten.

Boze geesten zijn personen

 

39.

Alhoewel boze geesten geen lichaam hebben van vlees en bloed, zijn het wel persoonlijkheden.
Ze kennen emoties en zijn bang voor pijnen: ‘ "wat moet je van ons, Zoon van God?" schreeuwden ze. "Kom je ons pijnigen al vóór de dag van het oordeel?" ‘ (Mattheüs 8: 29).
Het is juist daarom dat zij inmenging zoeken in mensenlevens, om zich via deze mensen te manifesteren.
Bijvoorbeeld: een geest van vloeken of vuile taal heeft een mond nodig om zich te uiten.
Een geest van stelen heeft handen nodig.
Een seksuele onreine geest heeft een lichaam nodig.
Een boze geest kan zich niet zomaar een lichaam in bezit nemen.
Door verleiding zullen zij het slachtoffer tot daden brengen waardoor zij zich binnen kunnen dringen: ‘als je goed handelt, kun je mij recht in de ogen kijken.
Maar als je dat niet doet, ligt de zonde als een roofdier voor de deur.
Het kwaad zal je voortdurend bedreigen, maar jij moet het de baas zien te worden.’
(Genesis 4: 7).
Ook is het mogelijk dat een geest via (oude) occulte banden uit het voorgeslacht of directe aanraking ervan, claim legt op een persoon.
Afgoderij en tovenarij kunnen gevolgen hebben tot in het derde en het vierde geslacht, zegt de Bijbel:
‘kniel voor zulke goden niet neer, vereert ze niet, want Ik ben de Heer jullie God.
Ik duld geen andere goden naast me.
Wie zich tegen Mij verzet, zal Ik straffen, hem en ook zijn nakomelingen, tot in de derde en vierde geslacht.’
(Exodus 20: 5).

Boze geesten zijn vijanden

Hoe absurd het ook klinkt: boze geesten zijn vijanden die de mens vijandig gezind zijn.
Ze zijn indringers, die komen stelen, te slachten, en te verdelgen.
Als je zeker bent dat je met boze geesten te maken hebt, spreek hen dan als personen aan.
Overwinning over boze geesten is niet iets wat je verdienen moet door een goed en voorbeeldig leven, maar door genade in Jezus’ Naam! ‘Luister.
Ik heb jullie macht gegeven over slangen en schorpioenen: je zult ze vertrappen, en Ik heb jullie macht gegeven over als het geweld van de vijand: niets zal jullie deren.’
(Lucas 10: 19).

Bijvoorbeeld: een persoon die geplaagd wordt door een onreine geest, zal zich onrein voelen en daardoor niet in staat zijn om de boze te kunnen weerstaan: ‘gaan we echter in het Licht, zoals Hij in het Licht staat, dan vormen wij met elkaar één gemeenschap en zal het Bloed van Zijn Zoon Jezus Christus ons schoonwassen van elke zonde.
Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de Waarheid niet in ons.
Maar als wij op Hem vertrouwen, want Hij is rechtvaardig en zal onze zonde vergeven en ons schoonwassen van alles wat wij verkeerd hebben gedaan.
Zeggen we echter dat we geen zonde bedreven hebben, dan maken we Hem tot een leugenaar en woont Zijn woord niet in ons.’
(1 Johannes 1: 7- 9).
Maar belijden van zonden tot God, en ontvang reiniging en rechtvaardiging door het geloof in het machtige Bloed van het Lam van God, Jezus Christus.

De duivel zal altijd aanklagen en je daardoor proberen onzeker te maken.
En hij komt altijd met dingen die wellicht waar zijn vanuit het verleden: ‘en jij, mijn kind, sta sterk door de genadige goedheid die ons deel is door onze eenheid met Christus Jezus.’ (2 Timotheüs: 2: 1).
Weet dat je in Jezus een nieuwe schepping bent: ‘want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping.’ (1 Korintiërs 5: 17).

Ons kracht tegen satan schuilt achter het feit dat wanneer wij ons onderwerpen aan God, dat je weerstand kan bieden tegen de duivel ‘onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal hij voor u vluchten.
Gaat dichter naar God toe, dan komt Hij dichter bij u.’
(Jacobus 4: 7).

Bevrijding!

Als je denkt bevrijding nodig te hebben; hoe kom je daaraan?
Het is fijn als je begeleiding krijgen kan van pastorale werkers, maar vergeet één ding niet: zij kunnen niet meer doen dan je te begeleiden in dit proces.
Jouw persoonlijke keuze en houding spelen namelijk de belangrijkste rol bij bevrijding.
Voor kinderen ligt deze verantwoording bij de ouders: ‘onmiddellijk riep de vader van de jongen uit: "ik geloof, maar mijn geloof schiet tekort.
Help mij!" ‘
(Marcus 9: 24).
Als iemand om welke reden dan ook niet echt vrij wil zijn van een bepaalde gebondenheid, dan zal de bevrijding weinig of niet opleveren.
Vergeet niet dat tot slot van alles Jezus Christus de Bevrijder is en niet de mens.

Wat te doen?

 

40

 • Bid tot de Here Jezus om bevrijding en dat Hij je erin leidt.
 • Vraag om vergeving van zonden en zorg dat je recht tegenover Hem staat.
  Vergeving is een belangrijke sleutel!
  Vergeef ook anderen, zoals je van God verlangt: ‘en vergeef ons onze schulden zoals wij anderen hun schulden hebben vergeven…Want als u anderen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
  Naar vergeeft u anderen niet, dan zal uw Vader uw fouten ook niet vergeven.’
  (Mattheüs 6: 12, 14 en 15).
 • Ga staan in Zijn autoriteit, d.w.z., handel op grond van Zijn opdracht en gezag.
 • Spreek boze geesten als personen en persoonlijke vijanden aan.
 • Laat weten dat je de situatie en hen niet langer accepteert.
 • Gebied hen te vertrekken in Jezus’ Naam.
  Wees hierbij alert voor de leiding van de Heilige Geest!

Om nog eens concreet de zaken te noemen

Manifestatie

Zoals het wel duidelijk is, houden boze geesten niet van bevrijdingen.
Zij ervaren dit zelfs als pijniging en proberen dus deze bediening te verhinderen!

Het is niet vreemd dat er bij de bevrijdingsbediening een geweldige weerstand komt, bij de persoon die bevrijding ondergaat.
Ook kan er een manifestatie voordoen van diep ademen, geeuwen, hoesten, of in andere gevallen beven, schudden, trappelen enz. we lezen meer dan eens in de Bijbel, dat de boze geest met een luide schreeuw de persoon verlaat: ‘en de geest gaf een luide schreeuw en deed de jongen heftig stuiptrekken en ging uit hem weg’. (Marcus 9: 26).
Als dit ervaren wordt, is het belangrijk om rustig te blijven.
Sta te allen tijde in autoriteit van Jezus.
Om door te gaan met het bedienen in bevrijding zal deze weerstand verbroken worden.
Ook het bidden in tongen is hierbij een machtig wapen.
Straks hierover wat meer.

Meerdere geesten

Het kan zijn dat er meerdere geesten in het spel zijn.
Dat is zelfs meestal het geval.
Bij meerdere geesten is er dan mestal een ‘sterke’ (leider/aanvoerder) aanwezig.
Bindt deze en pak de geesten (die bekend zijn) één voor één aan: ‘hoe kan iemand het huis van een sterk man binnendringen en er de inboedel weghalen?
Eerst zal hij die sterke man moeten vastbinden en dan kan hij zijn huis leeghalen.’
(Mattheüs 12: 29).
Vertrouw hierin op de leiding en de hulp van de Heilige Geest.

Tongentaal

Het spreken in tongen:

 • In 1 Korintiërs 12 lees je over het spreken in tongen of ‘nieuwe talen’.
  Het behoort tot de gaven van de Heilige Geest die in de Bijbel genoemd worden.
 • In Handelingen 2 lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest (Pinksteren) op de pinksterdag.
  We lezen, hoe alle aanwezige gelovigen op die dag vervuld werden met de Heilige Geest en in ‘tongen’ begonnen te spreken.
 • Tongentaal is een taal die niet aangeleerd is, maar spontaan door de Heilige Geest wordt uitgesproken.
 • We lezen in Handelingen 2 dat velen kwamen kijken, en verbaasd stonden, hoe deze gelovigen in diverse (bestaande) talen spraken over de grote daden van God.
 • Tongentaal wordt vandaag nog steeds beoefend door de gelovigen wereldwijd als gaven van de Heilige Geest.
 • Over dit onderwerp zijn vele studies, boeken en getuigenissen uitgegeven.
  Ik weet dat mijn vader in tongen spreekt.
  Hij vermoedt dat hij in Maleis spreekt.
  Aangezien in Indonesië ontzettend veel dialecten gesproken wordt, weet hij niet welk dialect hij spreekt.

 

41

 • Verder kan je in de cursus "Groeien In Christus" les 12 "het spreken in nieuwe tongen" verder over lezen.

Tot slot

Het is machtig dat de Heer aan alle gelovigen macht en gezag geeft om satan te weren uit zijn of haar leven.
Dat wij mogen zien dat de boze moet wijken voor de Naam van Jezus.
Maar laten wij niet een individuele houding gaan aannemen.
We hebben elkaar als gelovigen nodig.
Ga ook met mensen om die gelooft in de kracht en het Bloed van Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest.
Praat daar geregeld over, dat zal zeker een geestelijke groei zijn tot bevrijding, stabiliteit en geestelijke volwassenheid!

Evaluatie

 

In deze cursus hebben we kunnen leren hoe gevaarlijk occultisme, en dus boze geesten, zijn.
Het is iets zo ontzettend onderschat, maar o zo actueel.
Dominee Van Dam is een gerenommeerde dominee, die ontzettend veel ervaring heeft met zulke zaken die beschreven zijn.
De meeste ervaringen komen van zijn hand, en dus betrouwbaar.
Je kan er van uit gaan dat wat er beschreven zijn aan occulte ervaringen, ook naar waarheid zijn!

Misschien zijn er twijfelachtige zaken besproken dat je denkt van: "is dat niet wat ver gezocht."
Je kan alles zeggen van deze cursus en dus van dominee Van Dam, maar wat een feit is, is dat hij alles eerst wetenschappelijk belicht heeft en toen pas, met de Bijbel in de hand, op een christelijke wijze benaderd is. Accupunctuur: is het niet muggenzifterij om dat occulte te noemen?
Ja, omdat dominee Van Dam uit een christelijke benadering het occult vindt en niet ‘wetenschappelijk’ kon weerleggen dat het gevaarlijk is.
Nee, omdat dominee Van Dam duidelijk een dubieus feit kon neerleggen wat er niet om loog!
Verder kan je ervan uitgaan dat dominee Van Dam en ik door de Heilige Geest geholpen zijn om naar waarheid dit te schrijven.
De keus is aan jou…

 

Amen.

 

Dit verslag is gebaseerd op het boek "Occultisme en Christelijk Geloof", geschreven in 1978 door:

Dr. W. C. van Dam

Terug naar begin