Wat betekent uw naam?
Hier vindt u duizenden namen en hun betekenis.
De namen zijn alfabetisch gerangschikt.

 

Magdalena, Leen, Leentje, Lena, Lene, Leni, Leny, Madeleen, Madelena, Madeline, Magda, Magdalene, Marleen, Madeleine (Fr), Madelon (Fr), Marlene (Fr), Marlene (Du), Magdalen (Eng).

Mogelijk afgeleid van het Hebreeuws met de betekenis: afkomstig uit Magdala.

 

Op 22 juli is er een feestdag ter ere van de Heilige Maria Magdalena, een der vrouwen rond Christus (Lucas 8: 3).

Magnus, Mang (Du), Mogens (Scand), Manus (Iers), Magna.

Waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse 'magnus', met de betekenis 'groot'. De naam zou betekenen; groot man.

op 6 september is er een feestdag ter ere van de heilige Magnus, uit St.-Gallen (8ste eeuw).  Verder is de naam bekend van Magnus, koning van Noorwegen en Denemarken.

Mahalia

Afgeleid van het Hebreeuws, met de betekenis: de tedere. Kan ook afgeleid zijn van het Gaelic 'mael', met de betekenis 'dienaar'. Waarschijnlijk betekend de naam; tedere dienaar. 

De naam is vooral bekend van Mahalia Jackson (1911 – 1972), een Amerikaanse zangeres.

Malcolm, Malcolum, Malculmus.

Afgeleid van de Germaanse stam 'manan', met de betekenis 'man'. Komt in aantal namen voor. Verwante elementen zijn: mon en men.

Van oorsprong Schotse naam, gedragen door o.a. enkele Schotse koningen, waarvan er één voorkomt in Shakespeares Macbeth.

Man

Afgeleid van het Germaanse 'man', met de betekenis 'man', en 'fried', met de betekenis 'vrede'. De naam betekend; man van vrede

De naam komt vooral in Duitsland voor.

Manfred, Manfreda.

Waarschijnlijk afgeleid van het Germaanse 'mar', met de betekenis 'befaamd'. Komt in een aantal namen voor. Verwante elementen zijn: mere, mer, en mare.

De naam is vooral bekend van Manfred (1231 – 1266), koning van Sicilie.

Mar

Waarschijnlijk afgeleid van het Latijn met de betekenis: de krijgslustige.

Hierover is verder niets bekend.

Marcellus, Marcel, Marcelis, Marcellinus, Marcelus, Marselis, Marcelin (Fr), Ceel, Celia, Celina, Marcela, Marcelina, Marceline (Fr), Marcelle (Fr), Marzella (Du).

Waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse 'Mars', bij de Romijnen een oorlogsgod, met de betekenis: de strijdbare.

De naam is vooral bekend van Marcus Claudius Marcellus (3de eeuw v.C.), een Romeinse generaal tijdens de 2de Punische Oorlog.

Marcus, Markus, Mark, Marc, Marco, Marchetto (Ital), Marx (Du),

Afgeleid van het Grieks met de betekenis: parel.

Op 25 april is er een feestdag ter ere van Marcus, apostel,  evangelist en schutspatroon van Venetie, waar sinds 829 zijn relikwieen rusten. In Italie een zeer populaire naam.

Margaretha, Gre, Greet, Greta, Griet, Margrita, Marga, Margareta, Margina, Margit, Margje, Margo, Margreet, Margriet, Margrita, Meta, Riet, Rita, Marguerite (Fr.), Margot (Fr.), Margherite (Du.), Grethe (Du.), Gretchen (Du.), Margaret(Eng.), Marjorie (Eng.), Mette(Du.),.Marit (Zwe.), Maggie (Schots); Margarethus, Margthus, Grietinus, Gritus.

Afgeleid van het Hebreeuws met de betekenis: bitterheid.

Op 20 juli is er een feestdag ter ere van de heilige Margaretha van Antiochie, een martelares.

Maria, Maaike, Marie, Marieka, Marieke, Marielle, Mariet, Mariette, Marika, Marion, Marita, Marja, Marjon, Marret,je, Marrie, Marije, Marijke, Mayke, Meike, Mia, Mie, Mieke, Miep, Mies, Mietje, Mikke, Mimi, Ria, Riek, Riet, Rita, Manon (Fr.), Mariella (Ital.), Marica (Sp.), Mizzi (Du.), Mary (Eng.), Molly(Eng.), Maureen (Schots), Marilyn(vs), Maroesjka (Slav.), Mariska (Hong.), Mari, Maricus. Marianne, vr. Marian, Marjan, Marjanka, Marianne.

Mogelijk afgeleid van hetHebreeuwse 'Mirjam' of 'Mariamme, of ontstaan uit de naam Maria (zie aldaar).

De naam is vooral bekend van de Heilige maagd Maria, de moeder van o.a. Christus. De  voornaamste feestdagen zijn op 25 maart, 15 augustus en 8 december .

Marianne

Afgeleid van het Latijnse 'mare', met de betekenis 'zee'. De naam betekent: zeeman.

Op 1 mei is er een feestdag ter ere van Mariamme, echtgenote van Herodes de Grote en tijdgenote van de apostel Philippus.

Marinus, Mar, Marijn, Merijn, Rien, Ries, Marin (Fr.); Mariena, Marina, MErijntje, Rina, Rieneke, Riny, Marine (Fr.).

Waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse 'mas', met de betekenis 'man'. De naam betekent: de mannelijke.

Op 3 maart is er een feestdag ter ere an de heilige Marinus, een martelaar uit de 3de eeuw, op 260 gestorven te Cesarea. Tevens is er op 4 september een feestda ter ere van de Heilige St. Marinus, in de 4de eeuw diaken en kluizenaar in de omgeving van het naar hem genoemde San Marino.

Marius, Mar, Mari, Mas, Mario .

Waarschijnlijk van samenvoeging Marjon en Lina, in verband gebracht met het welriekende kruid marjolein.

De naam is vooral bekend van Marius, een Romeinse martelaar uit de 3de eeuw.

 

Marjolein, Marjoleine, Marjolijn, Mariolein.

Oorspronkelijk familienaam, afkomstig uit Savoye.

Hierover is verder niets bekend.

Marnix

Afgeleid van het Aramees met de betekenis: heerseres.

De naam is vooral bekend van Marnix van St.-Aldegande (1540 –1598), de mogelijke dichter van het Nederlandse volkslied en Marnix Gijsen (pseud., 1899), een schrijver.

Martha, Mat, Mart, Martje, Marthe (Fr.), Matty (Eng.), Patty (Eng.), Marfa (Russ.).

Afgeleid van het Latijn met de betekenis: de dappere.

Op 30 juli is er een feestdag ter ere van de Heilige Martha, zuster van H. Magdalena en Lazarus. Volgens de legende begraven te Tarascon in Frankrijk.

Martinus, Maarten, Maart, Maerten, Marten, Martianus, Martin, Martijn, Ties, Tinus, Merten (Du.), Morten (De.); Ma, Maartje, Maatje, Marte, Martien, Martje, Martijntje, Tieneke, Tina, Tine, Tineke, Tini, Tinie, arti (Du.), Martina (Du.).

Afgeleid van het Germaanse 'maht', met de betekenis 'macht', en 'hild; met de betekenis 'strijd'. De naam betekent dus: machtige strijdster.

De naam is vooral bekend van de Heilige Martinus, rond ca. 370 de bisschop van Tours in Frankrijk en daarbuiten zeer vereerde heilige. Volgens de legende zou hij, nog Romeins soldaat zijnde, zijn mantel hebben gedeeld met een bedelaar.

Mathilde, Machteld, Machtildis, Magda, Magteld, Mechteld, Tilda, Tilly, Thilde (Du.), Matty (Eng.), Maud (Eng.), Thilda (Fr.).

Afgeleid van het Hebreeuwse 'rpet' met de betekenis: gave Gods.

Op 14 maart is er een feestdag ter ere van de Heilige Mathilde, echtgenote van koning Hendrik I en stammoeder van het Saksische koningshuis. Zij stierf in 968 in het door haar gestichte klooster Quedlinburg. Ze was tevens weldoenster der armen en zieken.

Mattëus, Mathieu, Teeuwis, Thijs, Tjeu"Matteo (It.), Matthew (Eng.), Matthea, Teeuwiske.

Afgeleid van het Hebreeuws met de betekenis: gave Gods.

Toenaam van Levi, de tollenaar, door Christus te Kafarnaiim tot apostel ge- roepen. Predikte waarschijnlijk o.a. in Ethiopie en Perzie (feestdag is op 21 september).

Matthias, Matthijs, Mathijs, This, Ties, Mattes (Du.); Thysia.

 

Afgeleid van maurus; moor.

 

Op 24 februari is er een feestdag ter ere van de Heilige Matthias, één der apostelen. Door het lot aangewezen als opvolger van Judas die zich had verhangen (Hand. 1: 23). Volgens de legende rusten zijn relikwieen te Trier, gelegen in het Duitse Gaytal (net naast de grens van Luxemburg) 

Mauritius, Mourits, Maurits, Maup, Maurice (Fr.); Mauritia, Maura.

Ontstaan uit samenvoeging van het Latijnse 'maximus' met de betekenis 'de grootste' en de de naam 'aemilius', met de betekenis 'de beminnelijke'. De naam betekent: de zeer beminnelijke.

Op 22 september is er een feestdag ter ere van Mauritius, één der aanvoerders der Thebaanse legioenen, door keizer Maximilianus omstreeks 286 uitgeroeid omdat zij medewerking weigerden aan de vervolging der christenen. Tevens is het de naam van een Nederlandse prins. 

Maximiliaan, Max, Maxim, Maxime (Fr,), Massimiano (Ital.), Massimo (Ital.); Maximiliana, Maxima, Maxime.

Verkorting of koosnaam van Germaanse namen, afgeleid van 'megin', met de betekenis 'kracht'.

Op 12 maaart is er een feestdag ter ere van de Heilige Maximilianus, een martelaar uit de 3de eeuw. In 295 onthoofd wegens zijn weigering als christen militaire dienst te verrichten.

Meine, Meino, Meinte, Menke, Menko, Menno, Minke; Meinke, Meinsje, Meintje, Mena, Minke.

Afgeleid van het Hebreeuws met de betekenis: koning des lichts. Tevens afgeleid van het Latijnse 'merula', met de betekenis 'merel'.

De naam is vooral bekend van Menno ter Braak (1902 – 1940), een schrijver.

Melchior, Melcher, Melchert, Melchiora.

Afgeleid van het Hebreeuws met de betekenis: wie is als God.

Op 6 januari is er een feestdag ter ere van de drie koningen uit het oosten, waarvan er één Melchior heette.

Merel, Merle (Fr.).

Afgeleid uit het oud-Engelse 'milde', met de betekenis 'mild', en 'tryth', met de betekenis 'sterkte'. De naam betekent: de milde sterke.

Op 17 januari is er een feestdag ter ere van de Heilige Merulus, een Romeinse monnik uit de 6de eeuw.

Michaël, Chiel, Giel, Machiel, Mechiel, Michel, Miguel (Sp.), Michael (Du.), Mike (Eng.); Chiela, Michaela, Micheline (Fr.).

Afgeleid van het Germaanse 'amalaswintha', met de betekenis; sterk in de strijd.

Op 29 september is er een feestdag ter ere van de aardsengel Michaël (Daniel 10;13, 21). Hij is tevens patroon van de R.-K. Kerk en schutspatroon van Duitsland.

Mildred, Milly.

Afgeleid van het Latijnse 'mirandus', met de betekenis; bewonderenswaardig.

In Engeland veelvuldig voorkomende naam.

Millicent, Melicent, Melisina, Melisande (Fr.).

Waarschijnlijk afgeleid van Maria (zie aldaar).

De naam is vooral bekend van Melisenda, dochter van Karel de Grote.

Miranda, Mirande, Miraud (Du.), Meraud (Eng.).

Afgeleid van het Germaanse 'moda', met de betekenis 'geest, gemoed, gemoedsbeweging en verstand. Meestal 'het tweede lid in een vrouwelijke stam.

In Engeland destijds zeer in zwang door invloed van Shakespeares werken. Miranda, Prospero's dochter in The Tempest van Shakespeare.

Mirjam, Miriam.

Afgeleid van de Germaanse stam 'munt', met de betekenis 'beschermer, voogd'. Komt in een aantal namen voor. Een verwant element is o.a. mund.

Vooral in joodse kringen een veel gebruikte naam.

Moed

Afgeleid van het Grieks met de betekenis: de eerzame, of van het Latijn met de betekenis; de vermanende.

Hierover is verder niets bekend.
Mond

Waarschijnlijk afgeleid van het Egyptisch met de betekenis: kind, of uit het water opgenomen.

Hierover is verder niets bekend.
Monica, Monique (Fr.), Monika (Du.); Monicus. Waar deze naam vandaan komt is niet bekend.

Op 4 mei is er een feestdag ter ere van Monica (332 – 387), moeder van de kerkvader Augustinus.

Mozes, Moos, Moses (Du.), Moise (Fr.), Moss (Eng.). De betekenis van de naam is niet bekend. Komt voor het eerst in de geschiedenis vaao bij Mozes, profeet, leider en wetgever der Israelieten (feestdag op 4 september).

Tevens is er op 28 augustus een feestdag ter ere van Mozes de Ethiopier, bekeerling in de 4de eeuw; werd priester en trok zich als kluizenaar terug in de woestijn.


Terug naar het namen alfabet