De verschijningen van de Heilige Maagd Maria 

De Heilige Maagd Maria zei hoogstpersoonlijk tijdens
Haar verschijning in mei 1986 in El Escorial (Spanje):


"Ik ben de weg om tot Mijn Zoon te komen;
allen, die tot Mij komen, zullen tot Christus komen"

Door mijn Rooms Katholieke achtergrond geloof ik in het mysterie van de Éne God in Drie Personen: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest, oftewel Heilige Drie-eenheid, soms ook Drievuldigheid genoemd.
Ik geloof ook, dat er slechts één weg is naar de vader, namelijk door Zijn Zoon Jezus Christus.
Daarom is Hij het licht in mijn leven en mijn gids op mijn weg naar de Vader.
Deze pagina's tonen u informatie over onze moeder Maria.
Zij heeft een zeer speciale plaats in mijn hart, omdat ik geloof, dat Zij mij naar Haar Zoon Jezus leidde op een zeer speciale manier.

Maria verscheen op deze wereld om ons te waarschuwen.
Groots en indrukwekkend zijn haar woorden tijdens haar verschijning in La Salette: "Als Mijn volk zich niet aan God wil onderwerpen, word Ik gedwongen de Hand van Mijn Zoon te laten gaan".
Zij doelt hier op het einde der tijden.
De bedrukte houding, de vloeiende tranen en de woorden van Maria zijn de uitdrukking van Haar bezorgdheid en toegenegenheid tot de mensen: "…..nooit zullen jullie Mij kunnen vergoeden, wat Ik voor jullie heb gedaan".
Maria vraagt om veel te bidden; om zo de aarde te redden.
Zij vraagt bekering, gebed en boete.
Maria wijst op de genaderijkdom van het rozenkransgebed en zij vraagt en smeekt:
"laat u verzoenen met God".


Zij zegt:
"Ik wil, dat iedereen gered wordt, zowel de slechten als de goeden.
Ik ben de Moeder van de Liefde, de Moeder van allen; jullie zijn allemaal mijn kinderen. Daarom wil ik dat allen gered worden.
Dit is de reden, dat ik de hele wereld uitnodig tot gebed".

Laten we Bidden ?:

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bidt voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

                                         

Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.


Wilt U op een andere site nog meer informatie lezen en bekijken klik dan op de bijbelhttp://www.marypages.com