MAD. LENORMAND

De hiernavolgende informatie stamt uit een boekje uit de eerste helft van de 20e eeuw.
Het ouderwets aandoende taalgebruik is intact gelaten, oude spelling, zoals b.v. 'vroolijk' en 'eene' zijn gemoderniseerd.

Het boekje kostte destijds nieuw 10 cent.

Groot WAARZEGBOEKJE
 

Handleiding voor iedereen


Met een gewoon spel speelkaarten voor zichzelf en voor anderen het HEDEN, VERLEDEN en de TOEKOMST te voorspellen,

Geachte Lezers en Lezeressen.

Met deze goedkoope handleiding kan ieder bij eenige opiettendheid zieh zelf en voor anderen met een gewoon spei speelkaarten, in de toekomst zien.

Hoogachtend,

UEd. dw. Dienaresse MAD. LENORMANDBetekenis der Speelkaarten

Schoppen aas Genotvolle samenkomst
Harten aas Het huis
Ruiten aas Een brief
Klaver aas Brief over het water
Harten heer Getrouwd persoon
Schoppen heer Weduwnaar gescheiden man
Klaver heer Vrolijk persoon
Ruiten heer Vrij persoon
Schoppen vrouw Weduwe gescheiden vrouw
Ruiten vrouw Vrij meisje
Klaver vrouw Vrolijk meisje
Harten vrouw Getrouwde vrouw
Harten boer Goedhartig persoon
Schoppen boer Onrustig persoon
Ruiten boer Fortuinlijk persoon
Klaver boer Vrolijk persoon
Schoppen tien Ziekte
Klaver tien Tranen
Ruiten tien Geld
Harten tien Blijde tijding
Schoppen negen Onrustige boodschap
Harten negen  Negen maanden voor vrouw en de verrassing voor man
Klaver negen Drank
Ruiten negen Weinig geld
Schoppen acht Onrust
Klaver acht Visite
Harten acht Boodschap
Ruiten acht Gedachte over geld
Harten zeven Blijdschap
Ruiten zeven Bezoek
Klaver zeven Gezelschap
Schoppen zeven Lasterpraatjes

 

HANDLEIDING

Men schudt het spel drie maal flink door elkaar na eerst:

Hartenheer,
voor een getrouwd persoon, of


Schoppenheer,
voor een weduwnaar of gescheiden heer, of


Hartenvrouw,
voor een getrouwde vrouw, of


Schoppenvrouw,
voor een weduwe of gescheiden vrouw midden op tafel gelegd te hebben.
Men trekt kaart voor kaart en legt deze naar onderstaand ligging erom heen.

 Nu zijn de nummers op bovenstaande ligging voor een vrij meisje gelegen en heeft de volgende beteekenis wanneer de genummerde kaarten bijv. zijn;

1 Schoppenboer, ligt verwijderd, dus een onrustig persoon denkt om u.

2 Hartenaas, bij u, zegt dat u van uw huis hoort.

3 Klaveraas, boven u, zegt dat u een brief over het water krijgt.

4 Ruitennegen, vlak boven u, dat u enig geld ontvangt.

5 Harten vrouw, dat u dat geld ontvangt van een getrouwde vrouw.

6 Hartenzeven, boven u, zegt dat u verblijd zijt.

7Ruiten boer, boven u dat u een fortuin krijgt.

8 Schoppenacht, waar u onrustig over zijt.

9 Klavertien, naast u dat u tranen stort.

10 Ruitenacht, naast u over de gedachte aan geld.

11 Ruitenvrouw, Vrij meisje.

12 Hartenacht, naast u, dat u een boodschap verwacht.

13 Schoppentien, naast u, en wel een boodschap van een zieke.

14 Klaverboer, naast u, dat u met een vrolijk persoon in kennis komt.

15 Hartentien, van u verwijderd, zegt dat een blijde boodschap van u verwijderd is.

16 Klavernegen, naast u verwijderd, zegt dat u de drank haat.

17 Klaverzeven, zegt dat u in gezelschap komt.

18 Ruitenheer, en wel in gezelschap met een vrij persoon.

19 Ruitenzeven, onder u, dat u bezoek krijgt van dien vrij persoon.

20 Schoppenvrouw, vlak onder u zegt, dat u kennis heeft aan een weduwe of gescheiden vrouw.

21 Schoppenzeven, ernaast zegt dat u een onrustige boodschap van haar krijgt.

22 Schoppennegen, daarnaast zegt dat u een onrustige boodschap van haar krijgt.

23 Klavervrouw, dat u met een vrolijk meisje omgaat.

24 Klaveracht, daarnaast zegt u, dat u bij haar op visite komt.

25 Klaverheer, dat u over een vrolijk persoon denkt.

26 Ruitenaas, daarnaast dat u een brief van hem ontvangt.

27 Schoppenheer, zegt dat die vrolijke persoon bij een weduwe of gescheiden vrouw binnenshuis woont.

28 Hartenheer, dat u bij een getrouwd heer zijt.

29 Hartennegen, daarnaast zegt u dat u voor negen maanden zeer voorzichtig moet zijn.

30 Schoppenaas, dat u anders in een blijde genotvolle samenkomst komt.

31 Ruitentien, van u verwijderd zegt dat u geld te wachten zijt.

32 Hartenboer, daarnaast, en wel geld van een trouwhartig persoon.
 

Ziet daar, een volledige eenvoudige verklaring van bovenstaande ligging.

Zo ligt een weduwnaar of gescheiden man, Schoppenheer.
Een weduwe, Schoppenvrouw,
En een getrouwd persoon, Hartenheer.
,

In het midden, terwijl de omliggende kaarten u alles vertellen waarvan u de beteekenis nu weet.

Op een andere manier bijv. voor weduwe of gescheiden vrouw, dus (schoppenvrouw).

Men schudt de kaarten driemaal en legt achtereenvolgens 4 kaarten onder elkaar en zegt daarbij:

Dat acht  U niet.

Dat verwacht  U niet.

Dat ontgaat  U niet.

Dat heeft U  vast, terwijl men twee kaarten bij elk bijlegt, en wel zo:
 

Dat acht u niet

Men neemt kaart l, 2, 3 op.

l is (Ruitenheer,)
2 (Schoppen-heer,) en
3 (Klaverboer.)

Zegt dus dat u in kennis komt met een (Ruitenheer) Vrij persoon, (1) die bij een (Schoppen-heer) Weduwnaar,(2) woont en wel een vrolijk persoon (3) (Klaverboer).

Dat verwacht u niet

Het tweede neemt men op, 4, 5 en 6.
Vijf is ruiten negen, {weinig geld}, 2 Hartenaas, (het huis} en 3 Schoppen acht (onrust) zegt dus:
4, dat u een weinig geld (ruiten negen), van 5 huis (hartenaas) krijgt, (Schoppenacht) 6 waarover u onrustigzijt.
 

Het derde dat ontgaat u niet

7, Harten vrouw, 8, ruiten vrouw, 9 harten zeven zegt:
Dat u verblijd (Harten zeven) bent over een vrij meisje (ruitenvrouw) die bij een getrouwde vrouw (hartenvrouw) is.
 

Het vierde, dat heeft u vast

10, ruiten boer, 11 Klaveraas en 12 harten tien zegt dat:
u een brief over het water (klaveraas) ontvangt van (ruiten boer) een fortuinlijk persoon met (Hartentien) een blijde tijding.

MAD. LENORMAND.